Accessibility Tools

โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

       วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการโครงการอบรม ซึ่งมีรศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธบุรีเป็นวิทยากรการอบรมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของแต่ละคณะที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร