ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณา เรื่องประกาศ มหาวิทยาลัย (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. .... การพิจารณาคำขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัย การจัดสรรบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย พิจารณาบันทึกข้อความ ขอแจ้งซ่อมแซมบ้านพัก ขออนุญาตซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพัก ตามที่เสนอ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร