Accessibility Tools

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี

        วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU)การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีระหว่าง เทศบาลเมืองราชบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีระหว่าง เทศบาลเมืองราชบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน  มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถให้บริการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับจังหวัด เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือแหล่งสาธิตการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่น เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการรับโอกาสในการศึกษาต่อและสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร