วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Office

                    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Office ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง วิทยากรโดย นายไพโรจน์ บุญฤทธิ์ โดยเป็นการอบรมให้นักศึกษา ทั้ง 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย