วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการให้ความรู้ด้านเทคนิคการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานให้กับคณะทำงาน

                    วันที่ 15 ก.พ. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ความรู้ด้านเทคนิคการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับคณะทำงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลเตาปูน

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย