Accessibility Tools

โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (iPad))

       วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (กิจกรรมอบรมพัฒนาและยกระดับสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (iPad)) ซึ่งจัดในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัทหมู่บ้านจอมบึง

       ซึ่งเป็นโครงการให้ส่งเสริมครูภายในจังหวัดราชบุรีในด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการสอน และส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับคัดเลือกโดยวิทยากร เป็นผู้ช่วยสอน       
       วิทยากรโดย
       1. นายพีรพล เบนฮามัด Apple Professional Learning Specialist
       2. นายเกษม กิตติโสภิตวงศ์ Apple Professional Learning Specialist
       3. นางสาวกัญญ์พิชฎา ศรีงามเมือง Assistant Education Safe Manager
       4. นายศุรวิช ศิริบูรณะ Technical
  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ