Accessibility Tools

งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม "ปุ๋ยหมัก" จากเศษใบไม้

      วันที่ 22 มีนาคม 2566 งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม "ปุ๋ยหมัก" จากเศษใบไม้บริเวณหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9


 
  ที่มา : งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน