Accessibility Tools

งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและ ถังขยะในสำนักงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ

      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและถังขยะในสำนักงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566     


 
  ที่มา : งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน