คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตร

            วันที่ 5 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี