คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการปรับแผนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

            วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการปรับแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท (Banrimkwae Paerimnam Resort) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี