วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการ “การมอบตัวเป็นศิษย์” ในการเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทยเบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 1

            วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอภิลักษณ์ ไผ่ล้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายเกษม การรัมษ์ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาชั้นปีที่ 5 ในพิธีการ “การมอบตัวเป็นศิษย์” ในการเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทยเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย