คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการแข่งขันโต้วาที season 5

            วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันโต้วาที season 5 ณ ลานไทร อาคาร 2 ผลการแข่งขัน

            🥇 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม2 ภาษาไทย ปี4
            🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม5 ภาษาจีน ปี2
            🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม1 ภาษาจีน ปี4
            🏅 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม1 รัฐประศาสนศาสตร์ ปี2
            🎖 รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์