มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักเรียน นักศึกษา และ U2Tคุ้งพะยอม ร่วมอบรมแปรรูปละมุด 100 ปี คุ้งพยอม ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

              เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากละมุด 100 ปี คุ้งพะยอม โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โดยอาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมผศ.สัจจา ไกรสรรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ทั้งนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรการอบรมให้กับทีมU2T ตำบลคุ้งพะยอม ประชาชน นักศึกษากศน.คุ้งพยอมและ และอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 บ้านโป่งที่ เข้าร่วมการอบรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากละมุด ชุมชนระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564
              สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อบริการวิชาการกับชุมชนโดยบูรณาการศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งละมุด 100 ปีของตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการแปรรูปเป็นไวน์ละมุด ละมุดอบแห้ง คุ๊กกี้ละมุด เค้ก ทั้งนี้จะนำผลิตภัณฑ์ไปขยายผลกับชุมชน มีช่องทางการตลาดการจำหน่าย อันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง พร้อมจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เนรมิตรสวนละมุดหลังบ้านเป็นคาเฟ่ในสวน มีอาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายและส่วนผสมของละมุดเป็นหลัก คุ้กกี้ ขนมและผลิตภัณฑ์จากละมุดที่มีความโฮมเมด จะทำให้ได้บรรยากาศการจิบชา กาแฟที่อบอุ่นในสวนละมุดหลังบ้านของตำบลคุ้งพยอมในวันที่ 6 เมษายน 2564

ภาพข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร | เขียนข่าว : วัฒนา อ่วมเนตร

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20210401_1.jpg  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร