บริการสำหรับนักศึกษา

 

  บริการสารสนเทศ    บริการด้านอื่นๆ 
   ระบบงานทะเบียนและวัดผล (สารสนเทศนักศึกษา)    บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
   ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ    บริการหอพักนักศึกษา
   ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์    กองพัฒนานักศึกษา
   หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC    ปฏิทินการศึกษา
   ห้องสมุดอัตโนมัติ    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU    บริการศูนย์ภาษา
   ฐานข้อมูลออนไลน์    เอกสารใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
   แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)    MCRU_Channel
   วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    MCRU_Radio
 

 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
 

 โรงแรมจอมพลพาเลซ

   บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์    
   Google Apps for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด    
   Office365 for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด    
   ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | สมัครสมาชิก | รายละเอียด    
   ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา    
   ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า    
   สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย    
   ระบบอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ)