บริการสำหรับนักศึกษา

 

  บริการสารสนเทศ    บริการด้านอื่นๆ 
    ระบบงานทะเบียนและวัดผล (สารสนเทศนักศึกษา)
  ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 
ระบบสมัครทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC
 
ห้องสมุดอัตโนมัติ
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU
 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
 
วารสารวิจัยมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
      และสังคมศาสตร์
  วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
 
Google Apps for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด
 
Office365 for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด
  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
| สมัครสมาชิก | รายละเอียด
 
ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา
 
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
  ระบบอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ)
    บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  บริการหอพักนักศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  กองพัฒนานักศึกษา
 
ปฏิทินการศึกษา
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  บริการศูนย์ภาษา
 
เอกสารใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
  MCRU_Channel
  
MCRU_Radio
  โรงแรมจอมพลพาเลซ