บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

  บริการสารสนเทศ    บริการด้านอื่นๆ 
    ระบบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC
 
ห้องสมุดอัตโนมัติ
  ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU
  ฐานข้อมูลออนไลน์
 
แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
 
วารสารวิจัยมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
      และสังคมศาสตร์
  วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
 
หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC
 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | สมัครสมาชิก | รายละเอียด
    สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  ปฏิทินการศึกษา
  ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
 
โรงแรมจอมพลพาเลซ
  MCRU_Channel
 
MCRU_Radio
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP