บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

  บริการสารสนเทศ    บริการด้านอื่นๆ 
   ระบบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี    สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ห้องสมุดอัตโนมัติ    ปฏิทินการศึกษา
   ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU    ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
   ฐานข้อมูลออนไลน์    รับสมัครงาน
   แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)    โรงแรมจอมพลพาเลซ
   วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    MCRU_Channel
 
 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
 

 MCRU_Radio

   บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์    ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
   ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | สมัครสมาชิก | รายละเอียด