บริการสำหรับบุคลากร

  บริการสารสนเทศ    บริการด้านอื่นๆ 
   ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)    บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
   ระบบสารสนเทศผู้บริหาร    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (งานสารบรรณ)    บริการศูนย์ภาษา
   ระบบงานทะเบียนและวัดผล (สารสนเทศสำหรับอาจารย์)    ปฏิทินการศึกษา
   ระบบจัดส่งเอกสาร มคอ.    สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ  MailGoThai    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP    การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล    ปรับวุฒิการศึกษา
   หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC    การขอกำหนดตำแหน่ง
   ห้องสมุดอัตโนมัติ    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU    เอกสารการส่งผลการเรียน(เกรด)
   ฐานข้อมูลออนไลน์    การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
   แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)    เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
   วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    MCRU_Channel
 

 วารสารวิทจัยมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
 

 MCRU_Radio
 
   บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์    โรงแรมจอมพลพาเลซ
   บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร    วิดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ 
   Google Apps for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด    วิดิทัศน์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี
   Office365 for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด    
   ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | สมัครสมาชิก | รายละเอียด    
   สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย    
 

 ระบบอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทาง
 วิชาการ)