บริการสำหรับบุคลากร

  บริการสารสนเทศ    บริการด้านอื่นๆ 
    ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)
  ระบบสารสนเทศผู้บริหาร
 
ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (งานสารบรรณ)
  ระบบงานทะเบียนและวัดผล (สารสนเทศสำหรับอาจารย์)
  ระบบจัดส่งเอกสาร มคอ.
 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ MailGoThai
 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
 
ระบบค้นหาบุคลากร
 
หลักสูตรเรียนออนไลน์ MCRU MOOC
 
ห้องสมุดอัตโนมัติ
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย MCRU
 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)
  วารสารวิจัยมหาวิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
      และสังคมศาสตร์
  วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 
บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
 
 บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร
 
Google Apps for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด
 
Office365 for Education | สมัครสมาชิก | รายละเอียด
  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
| สมัครสมาชิก | รายละเอียด
  
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
  ระบบอักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ)
    บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  บริการศูนย์ภาษา
  ปฏิทินการศึกษา
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์มบุคลากร
 
การขอกำหนดตำแหน่ง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสารการส่งผลการเรียน(เกรด)
 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
 
เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
 
MCRU_Channel
 
MCRU_Radio
 
โรงแรมจอมพลพาเลซ
  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
 
วิดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ 
  วิดิทัศน์ประกอบเพลงสรรเสริญพระบารมี