คำสั่งแต่งตั้ง

 

 
 
   
คำสั่งแต่งตั้งนายกสถามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
คำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย