กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

  
1.      
   ชื่อ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์
   ตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณ
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.      
   ชื่อ ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.      
   ชื่อ ดร.กำพล  วันทา
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.      
   ชื่อ ดร.คมศร  วงษ์รักษา
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.      
   ชื่อ ดร.ชลทิตย์  เอี่ยมสำอางค์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7.      
     ชื่อ นายประพันธ์  มนทการติวงศ์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8.      
   ชื่อ นายพีระ  พนาสุภน
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9.      
   ชื่อ นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
   ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง)
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
   ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง)
   ติดต่อ โทร. 08 9062 1469
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
   ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง)
   ติดต่อ โทร. 08 9880 8118
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12.      
   ชื่อ อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
   ติดต่อ โทร. 08 7154 6546
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0544
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
   ติดต่อ โทร. 08 9157 3468
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล  อุสายพันธ์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
   ติดต่อ โทร. 08 9546 5374
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   ติดต่อ โทร. 08 5845 5252
   อีเมล์ -

 

17.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   ติดต่อ โทร. 09 7016 2602
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   ติดต่อ โทร. 087-2036484
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  จินดาสกุลยนต์
   ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
   ติดต่อ โทร. 08 1988 4246
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20.      
   ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ  กองตูม
   ตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   ติดต่อ โทร. 08 6701 9995
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย      
1.      
   ชื่อ นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.      
   ชื่อ นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.      
   ชื่อ นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น
   ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1076
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.      
   ชื่อ นางสาวทิพย์สุดา แก้วรัก
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1077
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.      
   ชื่อ นายประทีป  เช้าชื่น
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
   ติดต่อ โทร. 0 3272 0540  ต่อ 1055, 1056
   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565