menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งแต่งตั้ง
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.อาคม  เจริญสุข
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กิจการสภามหาวิทยาลัยและความสัมพันธ์ต่างประเทศ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สัมพันธ์ศิษย์เก่า และโครงสร้างพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ดร.ประไพร  จันทะบัณฑิต
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.นพดล  ทุมเชื้อ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและตำราคุณภาพ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.รพีพรรณ  กองตูม
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ. ชดาทิพ  ศุภสุวรรณ
  ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ. ดร. บุรินทร์  นรินทร์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ. ดร. สำราญ  สุขแสวง
  ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ. ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  นาคเสนีย์
  ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา
  ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.เบญจา  ลิขิตยิ่งวรา
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.สมชัย  แก้วศิริรัตน์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.นฤมล  ชูเมือง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.วิจารณ์  สงกรานต์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต