menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
• นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  


ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
  ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.อาคม  เจริญสุข
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และกิจการนักศึกษา
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.วินัย  ชุ่มชื่น
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.อดิศักดิ์  แสงส่องฟ้า
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร. ทัศนีย์  นาคเสนีย์
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ประไพร  จันทะบัณฑิต
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.สมบูรณ์  ลิขิตยิ่งวรา
  ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.ทองแท่ง  ทองลิ่ม
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.จีรพรรณ  นิลทองคำ
  ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา
  ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.เบญจา  ลิขิตยิ่งวรา
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ผศ.วิจารณ์  สงกรานต์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ.รวย  ตั้งมุททาภัทรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นางสาวปราณี  สุขเกษม
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นางรพีพรรณ  คทาวัชรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายสุวัฒน์  แสนทวี
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต