menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งแต่งตั้ง
รายงาน/มติ การประชุม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ลำดับที่ 15
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 - 2561
ลำดับที่ 14
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย   ยมดิษฐ์
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552 - 2556
ลำดับที่ 13
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548 - 2552
ลำดับที่ 12
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณี
ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546 - 2547
ลำดับที่ 11
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์
ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542 - 2546
ลำดับที่ 10
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณี
ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2538 - 2542
ลำดับที่ 9
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ประวิตร  ชูศิลป์
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2537 - 2538
ลำดับที่ 8
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  มณีรัตน์
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2534 - 2537
ลำดับที่ 7
ชื่อ - สกุล นายนิทัศน์  เพียกขุนทด
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2532 - 2534
ลำดับที่ 6
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  หลักทรัพย์
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2528 - 2532
ลำดับที่ 5
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ธง   รุญเจริญ
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2524 - 2528
ลำดับที่ 4
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2523 - 2524
ลำดับที่ 3
ชื่อ - สกุล ดร.ปรีชา  เจียมรวมวงศ
ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2512 - 2523
ลำดับที่ 2
ชื่อ - สกุล ดร.อรุณ  ปรีดีดิลก
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2508 - 2512
ลำดับที่ 1
ชื่อ - สกุล นายจินต์   รัตนสิน
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2497 - 2508