menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. ผศ.ดร.ทองแท่ง  ท่องลิ่ม ประธานกรรมการ
2. อ.อภิเชษฐ์  ขำเลิศ กรรมการ
3. อ.เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ กรรมการ
4. อ.สมชาติ  เกตุพันธ์ กรรมการ
5. อ.อินธิรา  เกื้อเสนาะ กรรมการ
6. อ.ดร.รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ กรรมการ
7. อ.นพดล  ทุมเชื้อ กรรมการ
8. อ.อนุชา  บุญเกิด กรรมการ
9. อ.จินตศักดิ์  กาญจนอโนทัย กรรมการ
10. อ.ดร.ธนภูมิ  ชาติดี กรรมการ
11. อ.กานต์ณรงค์  สอนสกุล กรรมการ
12. อ.สันติภาพ  กั้วพรหม กรรมการ
13. นางสาวสิริพร  นันยา กรรมการ
14. นางสาวเอี่ยมฤทธิ์  รัตนานนท์ กรรมการ
15. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร กรรมการ
16. นางสาวมาลี  สุดประเสริฐ กรรมการ
17. นางสาวอนงค์  มูลสวัสดิ์ กรรมการ
18. นางสาวณัฐภรณ์  แช่มเทศ กรรมการ