menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.นัยนา  แคล้วเครือ รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดาราวรรณ  ญาณะนันท์ กรรมการ
4. อ.จินตนา  กล้ายประยงค์ กรรมการ
5. อ.นวรัตน์  วิทยาคม กรรมการ
6. อ.อภิเชษฐ์  ขำเลิศ กรรมการ
7. อ.ประไพร  จันทะบัณฑิต กรรมการ
8. อ.ดร.ถาวร  เส้งเอียด กรรมการ
9. อ.ยุทธจักร  งามขจิต กรรมการ
10. อ.ดร.ทัศนีย์  บุญชูวิทย์ กรรมการ
11. อ.เกรียงวุธ  นีละคุปต์ กรรมการ
12. นายวันชัย  ตาเสน กรรมการ
13. นางสาวอนงค์  มูลสวัสดิ์ กรรมการ
14. นางสาวสิริพร  นันยา กรรมการ
15. นางสาววัลภา  วิภาตะพันธุ์ กรรมการ
16. นายสวงค์  พ่อค้า กรรมการ
17. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร กรรมการและเลขานุการ