menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งแต่งตั้ง
รายงาน/มติ การประชุม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
มติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓