menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
  ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  วุฒิการศึกษา กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
  เบอร์โทร 089-0621469
  ประวัติ -

ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  เบอร์โทร 089-5465374
  ประวัติ -

อ.ดร.อาคม  เจริญสุข
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และกิจการนักศึกษา
  วุฒิการศึกษา D.Ed. Education Policy and management
  เบอร์โทร 081-8185716
  ประวัติ คลิกเพื่อดูประวัติ

อ.ดร.วินัย  ชุ่มชื่น
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. การบริหารการพัฒนา
  เบอร์โทร 081-3105948

ผศ.ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนเคมี
  เบอร์โทร 083-7881853
  ประวัติ คลิกเพื่อดูประวัติ

ผศ.ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า
  ตำแหน่ง รองอธิการบดี
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

อ.ดร.อดิศักดิ์  แสงส่องฟ้า
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

อ.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การท่องเที่ยว
  เบอร์โทร 081-7211107

อ.ประไพร  จันทะบัณฑิต
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

ผศ.ดร.สมบูรณ์  ลิขิตยิ่งวรา
  ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร 085-2964421
  ประวัติ คลิกเพื่อดูประวัติ

ผศ.ดร.ทองแท่ง  ทองลิ่ม
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
  เบอร์โทร 089-8808118
  ประวัติ คลิกเพื่อดูประวัติ

ผศ.ดร.จีรพรรณ  นิลทองคำ
  ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

อ.ดร.เกศินี  โสขุมา
  ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

อ.ดร.เชิดชัย  ธุระแพง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  วุฒิการศึกษา ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
  เบอร์โทร 081-7050994

ผศ.เบญจา  ลิขิตยิ่งวรา
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -

ผศ.ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  วุฒิการศึกษา กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา
  เบอร์โทร 081-4967593
  ประวัติ คลิกเพื่อดูประวัติ

ผศ.วิจารณ์  สงกรานต์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วุฒิการศึกษา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
  เบอร์โทร 081-7059908
  ประวัติ คลิกเพื่อดูประวัติ

นายพูนชัย  คทาวัชรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  วุฒิการศึกษา ค.ม. การบริหารการศึกษา
  เบอร์โทร 081-7361414

อ.รวย  ตั้งมุททาภัทรกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทย์แผนไทย
  วุฒิการศึกษา -
  เบอร์โทร -