menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งแต่งตั้ง
รายงาน/มติ การประชุม
คำรับรองปฏิบัติราชการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งนายกสถามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย