menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์
นายกำพล  วันทา
นายโกเมศ  แดงทองดี
ดร.คมสร  วงษ์รักษา

ดร.ชลทิตย์  เอี่ยมสำอางค์
นายประพันธ์  มนทการติวงศ์
นายพีระ  พนาสุภน

 
 

นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์
อาจารย์ ดร.วินัย  ชุ่มชื่น
ผศ.ดร.ทองแท่ง  ทองลิ่ม
อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง


กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก
อาจารย์ ดร. บุรินทร์  นรินทร์
อาจารย์ ดร. สุดจิต  หมั่นตะคุ
อาจารย์นาวิน  คงรักษา


เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร. อาคม  เจริญสุข
เลขานุการ

ผศ.ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธิชาภรณ์  จินจารักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล
ผู้ช่วยเลขานุการ