menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษณา  เชยพันธุ์
นายกำพล  วันทา
นายโกเมศ  แดงทองดี
ดร.คมศร  วงษ์รักษา

ดร.ชลทิตย์  เอี่ยมสำอางค์
นายประพันธ์  มนทการติวงศ์
นายพีระ  พนาสุภน

 
 

นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ทองแท่ง  ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


กรรมการจากผู้บริหาร

ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์
ผศ.ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
อาจารย์ ดร.เชิดชัย  ธุระแพง


กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก
ผศ. ดร. เชาวลิต  สมพงษ์เจริญ
อาจารย์ สมชาติ  เกตุพันธ์
อาจารย์นาวิน  คงรักษา


เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร. อาคม  เจริญสุข
เลขานุการ

ผศ.ดร.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธิชาภรณ์  จินจารักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล
ผู้ช่วยเลขานุการ