menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร ประธาน
2. นายวินัย  รุ่งฤทธิเดช ที่ปรึกษาประธาน
3. พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (สง่า ชูเลิศ) ที่ปรึกษาประธาน
4. นายประสิทธิ์  เทียมเดช รองประธาน
5. พ.อ.ดร.เพทาย  อัตเศรณีย์ รองประธาน
6. นางกมรวรรณ  ดาวประกายมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางชื่นจิตต์  เจริญงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายธันฐภัทร์  เชิงทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายนันทพล  วิชัยดิษฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายปราโมทย์  ไพชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางพจนา  ร่มโพธิ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายภานุ  สุวรรณสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายมนต์ชัย  จิตติเลิศวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวรนพ  เกิดทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. ดร.วัชรนนท์  จันทรางสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายวันชัย  ธีระสัตยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18. นายวิษณุ  รุ่งฤทธิเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19. นายสมบูรณ์  วิชัยบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
20. นายสัมพันธ์  พงษ์พรรณนากูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21. นายสุทธิรัตน์  ชื่นอารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
22. นายเสฎฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
23. นายอุดม  ใจเย็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
24. นายอิศวีพงศ์  สุขระวีกุลนันท์ กรรมการตัวแทนนักศึกษา
25. นายณกฤต  เปิ้ลมั่นคง กรรมการตัวแทนนักศึกษา
26. นายวรพงษ์  สุขไสว กรรมการตัวแทนนักศึกษา
27. อาจารย์ ดร.อาคม  เจริญสุข เลขานุการ
28. นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
29. นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล ผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวอัญชนา  จิตต์งามขำ ผู้ช่วยเลขานุการ