menuHome
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. นายเรืองชัย  เนตรปฐมพร ประธาน
2. นางวลัยรัตน์  ทรัพย์คิรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา
3. พลเอกชาติชาย  ขันสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา
4. นายขจร  สุทธิ์วนิช กรรมการที่ปรึกษา
5. นางนิตยา  เจียรวนนท์ กรรมการที่ปรึกษา
6. นายพรเทพ  ไตรวุฒิชน กรรมการที่ปรึกษา
7. นางชื่นจิตต์  เจริญงาม รองประธาน
8. นายเสฎฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ รองประธาน
9. นายชัชณรินทร์  เสาวคนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายชัชพัชร์  เตชะเกษมสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายธันฐภัทร์  เชิงทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายนันทพล  วิชัยดิษฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางประนอม  คลังทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางพจนา  ร่มโพธิ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นางพรพรรณ  พรพิไลสวัสดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายพันธ์  แก้วนุ้ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18. พ.อ.ดร.เพทาย  อัตเศรณีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19. นายวรนพ  เกิดทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
20. นายวิษณุ  รุ่งฤทธิเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21. นางสาวศิริณี  ศิริพงษ์พันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
22. นายศุภสวัสดิ์  วัฒนคุณโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
23. นายสมบูรณ์  วิชัยบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
24. พ.ต.อ.หญิง สมพร  พูลเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
25. นายสุทธิรัตน์  ชื่นอารมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
26. นายอุดม  ใจเย็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
27. นายกองค์การนักศึกษา ภาคพิเศษ
28. นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
29. ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
30. อาจารย์ ดร.อาคม  เจริญสุข เลขานุการ
31. นางสาวสมหญิง  ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางสาวศิริวรารัตน์  หุนหวล ผู้ช่วยเลขานุการ