หน้าแรกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทองประวิตร  จาปาเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. พันตารวจโทพัสกร ดวงดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
๓. นางเบญจวรรณ ยินดียม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  มีชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ
๖. นายพูนชัย  คฑาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักอธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาววันดี  แป้นน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวพัชรพรรณ  หทัยโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักสัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ


ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นาวาเอกธีร์ฎะวัฒน์  กุหลาบซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. พันตำรวจโทพัสกร  ดวงดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา  ผลาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ
๖. นายพูนชัย  คฑาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักอธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร นักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย นักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ


ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๑. นายพลวัล  ชยานุวัชร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ   ศิริเนาวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
๓. นายแพทย์ประสิทธิ์ นิพัทธสัจก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย  เยาวปาณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ
๖. นายพูนชัย  คฑาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักอธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวนันท์นภัส  มีถาวร นักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวลักคนา  พันธ์ไทย นักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติ
ประวัติคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๒. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๓. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๔/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง
๔. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๓๐/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๕. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๕/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๖. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๗. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๕/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๘. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๑/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
๙. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๓/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
๑๐. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๔/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ (หมวด ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล)
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
๙. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ปี พ.ศ .๒๕๕๙
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ปี พ.ศ .๒๕๕๘
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ปี พ.ศ .๒๕๕๗
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ปี พ.ศ .๒๕๕๖
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
ปี พ.ศ .๒๕๕๕
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
ปี พ.ศ .๒๕๕๔
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
ปี พ.ศ .๒๕๕๓
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๑. รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ข้อมูลการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- ข้อมูลการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๓. รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- ข้อมูลการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๔. รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- ข้อมูลการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๕. รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- ข้อมูลการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๖. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ
๑. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เครื่องมือในการประเมิน
๑. แบบ คปค ๑
๒. แบบ คปค ๒
๓. แบบ คปค ๓
๔. แบบ คตป ๔
๕. แบบ คตป ๕
๖. แบบ คตป ๖
๗. แบบ คตป ๘
๘. แบบ คตป ๙