หน้าแรกมหาวิทยาลัย | ทำเนียบผู้บริหาร |  กรรมการสภามหาวิทยาลัย | คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ ประธานสภาวิชาการ
2. นายกฤษฎา  ให้วัฒนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. อาจารย์ ดร.สงวนศรี  โทรอค กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์วรรณ  จิตพัฒนกุล กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา  เหล่าสมบูรณ์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  โชคบันดาลสุข กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช กรรมการและเลขานุการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา  รัตนวิไล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th