|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวอบรมสัมมนา
- โดย -
โครงการสหกิจศึกษา
31/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
76 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL webmaster

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

                    ♦  เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง mini theater ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    ♦  การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดออนไลน์ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    ♦  เทคนิคช่างไฟฟ้าและการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และห้อง 1713 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อนี้สามารถเลือกเตารีด/หม้อหุงข้าว/เตาไฟฟ้า มาซ่อมในการอบรมได้จำนวน 1 ชิ้น

                    ♦  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แฟนซี วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

                    ♦  healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ เวลา 09.00 น. - 16.30 น วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

                    ♦  หมายเหตุ : มีใบวุฒิบัตรมอบให้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ” (Mindfulness in Organization : MIO) 04/11/2563
0005 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19 23/06/2563
0003 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era) 17/09/2562
0002 โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21 05/08/2562
0001 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR) 10/07/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th