|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
28/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
235 ครั้ง
เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) บางส่วน webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๒/๒๕๖๓) บางส่วน


                    ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๒/๒๕๖๓) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๐๓ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๑๓ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา รวมจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ (๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

                    เนื่องด้วยแบบทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ก) ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งจำนวน (๑๕๐ คะแนน) จัดทดสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารแบบทดสอบเฉพาะตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

                    อาศัยความตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกการจัดทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เฉพาะ (ก) ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งจำนวน (๑๕๐ คะแนน) ที่ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยขอแก้ไขและจัดให้มีการทดสอบใหม่ ในการทดสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฉพาะ (ก) ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่งจำนวน (๑๕๐ คะแนน) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลการเลือกสรรออกไปโดยจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ผู้ได้รับการเลือกสรรลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                    นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเดิมทุกประการ

รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 26/11/2563
0005 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) 13/11/2563
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) 05/11/2563
0003 ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 05/11/2563
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 21/10/2563
0001 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 16/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th