|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/11/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
30 ครั้ง
เรื่อง โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กร่วมสะท้อนประเด็นปัญหาร่วมระดมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV webmaster

 
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กร่วมสะท้อนประเด็นปัญหาร่วมระดมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการงบประมาณ 2564

                    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และอาจารย์ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับครูโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV ซึ่งได้รับฟังเสียงสะท้อนประเด็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กและร่วมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อจะนำไปสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้ eDLTV สำหรับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก eDLTV และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในโรงเรียน และศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้โรงเรียนขนาดเล็ก กับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 12 โรงเรียน งบประมาณปี 2564 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27/11/2563
0005 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27/11/2563
0004 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2563 27/11/2563
0003 ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ 26/11/2563
0002 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24/11/2563
0001 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2563 23/11/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th