|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18/11/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
47 ครั้ง
เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ webmaster

 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นำโดยประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา รองศาสตราจารย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล พร้อมคณะกรรมการทวนสอบฯ อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร อาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ และคณาจารย์ในสาขาวิชา

                    สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นำโดยประธานสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก พร้อมคณะกรรมการทวนสอบฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว และคณาจารย์ในสาขาวิชา

                    สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นำโดยประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี พร้อมคณะกรรมการทวนสอบฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณนิสา ปานพรม อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว และคณาจารย์ในสาขาวิชา

                    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นำโดยประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ พร้อมคณะกรรมการทวนสอบฯ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี อาจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยโทกฤษดา กฤตเมธกุล และคณาจารย์ในสาขาวิชา

                    สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ำโดยประธานสาขาวิชาการจัดการชุมชน อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม พร้อมคณะกรรมการทวนสอบฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์ อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ และคณาจารย์ในสาขาวิชา
ภาพกิจกรรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27/11/2563
0005 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27/11/2563
0004 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2563 27/11/2563
0003 ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ 26/11/2563
0002 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24/11/2563
0001 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2563 23/11/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th