|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
21/11/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
38 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือชุมชนลาวเวียงบ้านเลือกโพธาราม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือชุมชนลาวเวียงบ้านเลือกโพธาราม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน

                     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก “ตลาดท่าลาว” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ นายประสาท พุมมาจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดท่าลาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงท่าลาว นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหาร คณะทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเลือก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี จากนั้นประธานได้ลั่นฆ้อง และตัดริบบิ้นเปิดตลาดวัฒนธรรมท่าลาว และเดินทักทาย เที่ยวชมตลาดท่าลาว ซึ่งตลาดท่าลาวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเลือก วัดโบสถ์ และการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ภาตใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ลาวเวียง ตำบลบ้านเลือก คำว่า “ท่า” เป็นคำเรียกตลาดของชาวลาวเวียงบ้านเลือก ดังนั้

                    คำว่า “ท่า” เป็นคำเรียกตลาดของชาวลาวเวียงบ้านเลือก ดังนั้น ท่าลาวจึงหมายถึง ตลาดของชาวลาวเวียง โดยมีคำขวัญของตลาดว่า”ลาวฮ่าว ลางเฮ็ด" ซึ่งหมายถึง ลาวขยันลาวทำ มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปม้าศึก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบล เดิมตำบลบ้านเลือกมีชื่อว่าบ้านเลือกม้า ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการคัดเลือกม้าที่บริเวณวัดบ้านเลือกในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในราชการทหาร ต่อมาคำว่าม้า ได้หายไปเหลือแต่คำว่าบ้านเลือก ตลาดท่าลาวมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านและภูมิปัญญาของชาวลาวเวียง มีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง โดยจะเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. ซึ่งตลาดวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก “ตลาดท่าลาว” จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงที่งดงาม มีเสน่ห์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนต่อไป

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27/11/2563
0005 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27/11/2563
0004 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2563 27/11/2563
0003 ทรัพย์สินทางปัญญากับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ 26/11/2563
0002 สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24/11/2563
0001 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2563 23/11/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th