|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานบริหารบุคคล
13/11/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
223 ครั้ง
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)


                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน , ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ก) ทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ของสายสนับสนุน ประเภทตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป และความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของสายวิชาการ ระดับอาจารย์ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ใช้ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถานที่ในการสอบ เนื่องจากห้องประชุมสุพจน์ อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการสอบเป็นห้องเรียนที่ ๑๔๒๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง

                    ทั้งนี้ เวลาในการสอบให้เป็นไปตามประกาศฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 26/11/2563
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) 05/11/2563
0004 ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 05/11/2563
0003 ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) บางส่วน 28/10/2563
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 21/10/2563
0001 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 16/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th