|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานนิติการ
03/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
60 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ


                    ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ โดยเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นั้น

                    บัดนี้ ได้สิ้นสุดการลงคะแนนแล้ว คณะกรรมการฯจึงขอประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ดังบัญชีการนับคะแนนแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรับสมัครบุคลากรเงินรายได้ (คร้ังที่ 4/2563) จำนวน 3 อัตรา 18/09/2563
0005 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 26/08/2563
0004 ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 1/2563) 24/08/2563
0003 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/08/2563
0002 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ 17/08/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ 07/08/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th