|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
08/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
63 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                    อาศัยความในมาตรา ๑๖ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                    เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมากรสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ใบสมัคร

ใบเสนอชื่อ สำหรับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

ใบเสนอชื่อ สำหรับคณาจารย์ประจำ บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2558


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) 21/10/2563
0005 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563) 16/10/2563
0004 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563) 15/10/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563) 05/10/2563
0002 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 02/10/2563
0001 ประกาศรับสมัครบุคลากรเงินรายได้ (คร้ังที่ 4/2563) จำนวน 3 อัตรา 18/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th