|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07/10/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
48 ครั้ง
เรื่อง ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK webmaster

 
ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK

                    ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้

                    1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(รับได้ที่ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบสมัคร

                    2.รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว 2 ใบ

                    3.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ

                    4.เงินค่าสมัครข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563
0005 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563
0004 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563
0003 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563
0002 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th