|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
15/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
31 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย webmaster

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิทยากร/วิสาหกิจเริ่มต้น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

                    วันที่ 14 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium ) พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิทยากร/วิสาหกิจเริ่มต้น (Super AI Engineer Development Program) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ(AI Academy Alliance ) โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22/09/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน 22/09/2563
0004 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21/09/2563
0003 นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21/09/2563
0002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563
0001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th