|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
11/09/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
31 ครั้ง
เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนให้โรงเรียนขนาดเล็ก webmaster

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนให้โรงเรียนขนาดเล็ก

                    วันที่ 11 กันยายน 2563 ัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนให้โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผู้บริหารสถานการศึกษาและคณะครูร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดทำสื่อการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning เพื่อวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคNew Normal

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22/09/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน 22/09/2563
0004 คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21/09/2563
0003 นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21/09/2563
0002 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563
0001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563 21/09/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th