|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
43 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก webmaster

 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นแรก จับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผลิตบัณฑิตครูปฐมวัย เพื่อตอบโจทย์การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น

                    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาครูรักษ์ถิ่นและผู้ปกครองร่วมพิธีลงนามและร่วมพิธีบายศรี สู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครุ นักศึกษาครูและสถานศึกษาได้วีดีโอคอนฟรีเร้นท์พบปะพูดคุยและให้โอวาทกับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการ

                    สำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็น 1 ใน 11 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย ซึ่งนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี จันทบุรีและจังหวัดตราดจำนวน 25 คน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทาการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญาณของความเป็นครู โดยทางกองทุนจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และค่าตำราและอุปกรณการเรียนที่จำเป็น ในการศึกษาระดับปริญญาตรีจนสำเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดเพื่อกลับไปบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นภูมิลำเนาของผู้รับทุน ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จัดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา


ภาพกิจกรรมข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรีพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคีร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการตอบโจทย์ภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 03/07/2563
0005 ประชุมเตรียมกิจกรรมสาธิตวิ่งเทรล/วิ่งบนถนนหลังโควิด19 02/07/2563
0004 โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID -19 เพื่อสร้างอาชีพ เสริมในช่วง Covid-19 ให้กับศิษย์เก่า 29/06/2563
0003 การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29/06/2563
0002 สาขาวิชาภาษาไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเดินหน้ามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จอมบึงโมเดลคลินิกรักษ์อ่านเขียน 19/06/2563
0001 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานการณ์โควิด19 16/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th