|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- โดย -
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
71 ครั้ง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

                    ๑. พื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๓ พื้นที่ บริเวณภายในศูนย์อาหาร ชั้น ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ ร้าน ราคาประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน

                    ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
                         ๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพตามงานที่ประมูลดังกล่าว
                         ๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกเวียนชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                         ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
                         ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๗๒ ๐๕๔๙ ในวันและเวลาราชการ

                    กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. และยื่นซองเอกสาร การประมูลราคาระหว่างเวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลการประมูล เวลา ๑๑.๐๐ น. ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้น ๑ อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี การวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ถือเป็นเด็ดขาด

รายละเอียด

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 01/07/2563
0005 ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 30/06/2563
0004 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29/06/2563
0003 ประกาศจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29/06/2563
0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563
0001 ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th