|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
91 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม)


                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์ประจำเป็นผู้มีสิทธิเลือกจำนวน 13 คน นั้น

                    เนื่องจากจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยคณาจารย์ประจำเป็นผู้มีสิทธิเลือกจำนวนหนึ่งในยี่สิบของจำนวนคณาจารย์ประจำทั้งหมด มีรายชื่อตกหล่น ทำให้จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน ตามข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554

                    อาศัยอำนาจความในข้อ ๘ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0818/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) ดังนี้

รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 26/06/2563
0005 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 26/06/2563
0004 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18/06/2563
0003 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18/06/2563
0002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17/06/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th