|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
06/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
254 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา webmaster

 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

                    ประกาศ/ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา และปรากฏข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแสดงสถานะอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้สำเร็จการศึกษารายใด ที่ไม่ปรากฏ ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ เมื่อพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อ พร้อมชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง มายัง E-mail : orangeant09@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลไปยังคุรุสภาต่อไป นักศึกษากรุณาแจ้ง ข้อมูล สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ รหัส ๖๒, ๖๑, ๖๐, ๕๙ (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0005 การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 01/07/2563
0004 มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30/06/2563
0003 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 26/06/2563
0002 กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24/06/2563
0001 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th