|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวการศึกษา
- โดย -
ศูนย์สหกิจศึกษา
21/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
110 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 ทุน

                    ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5000 (ห้าพันบาทถ้วน) โดยดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

                    กำหนดการมอบทุนการศึกษา วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการ Live ผ่าน Facebook อย่างมืออาชีพ" 04/08/2563
0005 การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04/08/2563
0004 การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 04/08/2563
0003 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30/07/2563
0002 ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 17/07/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น 23) (19 กรกฎาคม 2563) 16/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th