|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
40 ครั้ง
เรื่อง ประกาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ webmaster

 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ


                    ด้วยอาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

                    ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน ๑ คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

รายละเอียด


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/07/2563
0005 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) 14/07/2563
0004 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 26/06/2563
0003 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 26/06/2563
0002 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 24/06/2563
0001 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th