|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
31/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
20 ครั้ง
เรื่อง คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย webmaster

 
คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตำบลจอมบึง ตำบลนครชุมน์และตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี บูรณาการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวหลังโควิด19

                    วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตำบลจอมบึง ตำบลนครชุมน์และตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี โดยนายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีฯกล่าวต้อนรับ อาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่พักโฮมสเตย์และโฮมลอร์ดขนาดเล็กในชุมชน เพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นกับจัดการเรียนการสอนจองสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ และสร้างการมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะชุมชนและผู้ประกอบการในการส่งเสริมจัดการที่พักโฮมสเตย์เพื่อรับการตรวจประเมินต่อไป

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 03/08/2563
0005 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29/07/2563
0004 หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 24/07/2563
0003 นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 24/07/2563
0002 สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2563
0001 การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 21/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th