|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
36 ครั้ง
เรื่อง หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ webmaster

 
หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

                    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เทคนิคและวิธีปฎิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบีงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.)โดยโครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต รวมทั้งเพื่อป้องกันและปราบปราบการทุจริตในหน่วนงาน

                    ในการนี้ทางหน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีปฎิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 60 คนที่ปฏิบัติงานทางด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการให้บริการกับผู้มาติดต่อ ซึ่งการสัมมนาผศ.ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นายวันชัย ตาเสน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคล นางสาวหทัยรัตน มีจันทร์ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวินัยและนิติการ นางสาวนภาวลัย ครุฑางคะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารพัสดุ และนางขวัญเรือน ตาเสน นักวิชาการพัสดุเป็นวิทยากรการสัมมนาครั้งนี้

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 03/08/2563
0005 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 31/07/2563
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29/07/2563
0003 นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 24/07/2563
0002 สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2563
0001 การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 21/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th