|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
39 ครั้ง
เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning webmaster

 
นายกสภามหาวิทยาลัยสัญจรพบปะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยติดตามความคิบหน้าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของคณะ

                    ในการนี้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้พบปะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและประชุมติดตามแผนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ตลอดจนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯและอาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมคณะร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง นำผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา Sport Tourism เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2020 03/08/2563
0005 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 31/07/2563
0004 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29/07/2563
0003 หน่วยตรวจสอบภายในมรภ.หมู่บ้านจอมบึงขานรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดึงบุคลากรร่วมสัมมนาเทคนิควิธีปฎิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 24/07/2563
0002 สภามหาวิทยาลัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารยผู้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 24/07/2563
0001 การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 21/07/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th