|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวรับสมัครงาน
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
02/06/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
289 ครั้ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ webmaster

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


                    ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0818/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครและการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

รายละเอียด

แบบฟอร์มการสมัครและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการสมัครและแบบฟอร์ม


ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 26/06/2563
0005 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 26/06/2563
0004 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติม) 24/06/2563
0003 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18/06/2563
0002 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18/06/2563
0001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17/06/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th